Provádím revize elektro instalací a hromosvodů v prostorách bez nebezpečí  výbuchu a v prostorách s nebezpečím výbuchu. Revize nářadí, spotřebičů, svářeček a strojních zařízení. 

Revize vysokého napětí.


Elektro revize provádím v městech a po jejich okolí - Plzeň, Rokycany, Rakovník, Louny, Žatec, Most, Karlovy Vary, Tachov, Klatovy, Domažlice, Sušice, České Budějovice.


REVIZE ELEKTROINSTALACE v podnikatelské sféře je nutno provádět z důvodu bezpečnosti a ochrany majetku. Vztahuje se na ni ČSN 33 2000-6 ed.2. Vlivem špatné elektroinstalace hrozí úraz elektrickým proudem, nebo ohrožení majetku požárem. Správně provedená revize minimalizuje tyto nebezpečí. Dalším důvodem, kterou tuto povinnost nařizuje je Zákoník práce 262/2006 Sb. Zaměstnavatel je povinen zajistit pro své zaměstnance, co možná nejbezpečnější prostředí. Lhůty těchto revizí se řídí podle ČSN 33 1500, pokud si majitel/provozovatel nezvolí kratší pro dané prostředí.

S tím úzce souvisí OVĚŘENÍ STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ, které mohou být instalovány v budovách. Tyto zařízení podléhají revizím dle ČSN 60204-1 ed.2. Stroje musí být vybaveny Průvodní a Provozní dokumentací, popřípadě Místním provozním a bezpečnostním předpisem. Od těchto podkladů se odvíjí povinné ověření elektro výzbroje stroje. Součástí tohoto ověření musí být též kontrola dle NV 378/2001 Sb. Maximální lhůta je 1 rok, není-li dokumentací pro daný strojní zařízení stanovena lhůta kratší.

Je podstatné, aby vše bylo chráněno před účinky atmosférické elektřiny. K tomu musí být zřízena hromosvodová soustava. Na ni se vztahuje REVIZE HROMOSVODU(LPS), která se řídí ČSN v době realizace. A to buď ČSN 341390, anebo ČSN 62305. Lhůty těchto revizí se řídí dle ČSN 33 1500 podle prostředí a třídy LPS, pokud si majitel/provozovatel nestanoví lhůtu kratší.

Jako závěrečnou revizi Vám chci představit REVIZE SPOTŘEBIČŮ A RUČNÍHO NÁŘADÍ. Do této kategorie se řadí spotřebiče, které se připojují pomocí pohyblivého přívodu na síť. Ruční nářadí, taktéž připojováno na sít pomocí pohyblivého přívodu, prodlužovací přívody, roztrojky, svařovací agregáty, rychlovarné konvice, počítače, monitory atd. Spotřebiče mohou být také připojeny pevně na síť a to jak na 230 V, tak na 400 V. Lhůty spotřebičů a ručního nářadí určuje třída ochrany a prostředí, ve kterém se používají. To vše podle ČSN 33 1600 ed.2.

Dosud uvedené informace platí pro podnikatelskou sféru, kde jsou tyto věci povinností. Mohu doporučit však výše uvedené revize provádět i v soukromé sféře. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem a ohrožení majetku platí stejným způsobem i tam.

Při nedodržení povinnosti provádění těchto revizí a případné škodě na majetku, nebo poškození zdraví, může pojišťovna krátit plnění škodné události, popřípadě pojistnou událost odmítnout.